W b C  i 
1 c]F WWBWWBWWBWWBWWBWWBWBBBBBB 530 795000 
2 rttg000888 WWBWWBWWBWWBWBWBBBB 389 583500 
3 ringlike WWBWWBWWBWBWBBBBBB 322 483000 
4 abula WWBWWBWBBB 193 289500 
5 HST WWBWBWBB 136 204000 
6 benz13579a WWBWBBB 120 180000 
7  WWBBBB 102 153000 
8 david WWBBBB 100 150000 
9 yyyellen WWBBBB 92 138000 
10 Niki WBWBWB 81 121500 
11 c18222e WBWBBBBB 76 114000 
12 ڱNA_ WBWBBBB 61 91500 
13 yonex WBBBB 46 69000 
14 giga128 WBBBB 42 63000 
15  WBBBBB 41 61500 
16 | WBBBB 38 57000 
17 N WBBB 37 55500 
18 p WBBB 33 49500 
19 Щ WBBBB 32 48000 
20 dandy58g WBBB 29 43500